Phạm Văn Phúc

Phạm Văn Phúc

Viện Trưởng

 • Nhóm Nghiên cứu:
  Thuốc Tế bào gốc
 • Nghề nghiệp:
  Giảng viên
 • Số năm kinh nghiệm:
  15
 • Kĩ năng chính:
  Nuôi cấy tế bào gốc, Phân lập tế bào gốc, Định danh tế bào gốc, Phát triển sản phẩm
 • Học vị:
  Tiến sĩ
 • Học Hàm:
  Phó Giáo sư
 • Số bài báo đã công bố:
  150+
 • Số sách đã công bố:
  20+
 • Số bằng sáng chế/GPHI:
  2+
 • Số công nghệ đã chuyển giao:
  10+
 • Danh sách công trình đã công bố:
  http://sciencegate.sci.edu.vn/dataverse/phucpham

PERSONAL EXPERIENCE

PGS.TS. Phạm Văn Phúc có 15 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc.

KĨ NĂNG

NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC 90%
PHÂN TÍCH ĐỊNH DANH TẾ BÀO GỐC 80%
ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GỐC 92%

CHRONOLOGY

2005-Nay
Cán bộ giảng Khoa Sinh-CNSH, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

2007-2015
Phó trưởng phòng PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

2015-Nay
Trưởng phòng PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

2017-Nay
Viện Trưởng Viện Tế bào gốc

2017-Nay
Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí PTKHCN, ĐHQG Tp.HCM

CÁC CÔNG BỐ CHỌN LỌC

 1. Dao, TT, Nguyen, CT, Vu, NB, Le, HT, Nguyen, PD, Van Pham, P et al.. Evaluation of Proliferation and Osteogenic Differentiation of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells in Porous Scaffolds. Adv. Exp. Med. Biol. 2019;1084 :207-220. doi: 10.1007/5584_2019_343. PubMed PMID:31214911 .
 2. Truong, NC, Bui, KH, Van Pham, P. Characterization of Senescence of Human Adipose-Derived Stem Cells After Long-Term Expansion. Adv. Exp. Med. Biol. 2019;1084 :109-128. doi: 10.1007/5584_2018_235. PubMed PMID:30242785 .
 3. Nguyen-Thi, LH, Nguyen, ST, Tran, TP, Phan-Lu, CN, The Van, T, Van Pham, P et al.. Anti-cancer Effect of Xao Tam Phan Paramignya trimera Methanol Root Extract on Human Breast Cancer Cell Line MCF-7 in 3D Model. Adv. Exp. Med. Biol. 2018; :. doi: 10.1007/5584_2018_148. PubMed PMID:29687285 .
 4. Ballini, A, Boccaccio, A, Saini, R, Van Pham, P, Tatullo, M. Dental-Derived Stem Cells and Their Secretome and Interactions with Bioscaffolds/Biomaterials in Regenerative Medicine: From the In Vitro Research to Translational Applications. Stem Cells Int. 2017;2017 :6975251. doi: 10.1155/2017/6975251. PubMed PMID:29445404 PubMed Central PMC5763215.
 5. Dang, LT, Bui, AN, Le-Thanh Nguyen, C, Truong, NC, Bui, AT, Kim, NP et al.. Intravenous Infusion of Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells to Treat Type 1 Diabetic Mellitus in Mice: An Evaluation of Grafted Cell Doses. Adv. Exp. Med. Biol. ;1083 :145-156. doi: 10.1007/5584_2017_127. PubMed PMID:29423674 .
 6. Dao, TT, Vu, NB, Pham, LH, Van Gia, L, Le, HT, Phi, LT et al.. In Vitro Production of Cartilage Tissue from Rabbit Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells and Polycaprolactone Scaffold. Adv. Exp. Med. Biol. 2019;1084 :45-60. doi: 10.1007/5584_2017_133. PubMed PMID:29299874 .
 7. Nguyen, ST, Huynh, KL, Nguyen, HL, Nguyen Thi Thanh, M, Nguyen Trung, N, Nguyen Xuan, H et al.. Hopea odorata extract inhibits hepatocellular carcinoma via induction of caspase-dependent apoptosis. Onco Targets Ther. 2017;10 :5765-5774. doi: 10.2147/OTT.S150092. PubMed PMID:29270021 PubMed Central PMC5720038.
 8. Van Pham, P, Vu, NB, Dao, TT, Le, HT, Phi, LT, Huynh, OT et al.. Extracellular vesicles of ETV2 transfected fibroblasts stimulate endothelial cells and improve neovascularization in a murine model of hindlimb ischemia. Cytotechnology. 2017;69 (5):801-814. doi: 10.1007/s10616-017-0095-2. PubMed PMID:28466428 PubMed Central PMC5595751.
 9. Van Pham, P, Vu, NB, Nguyen, HT, Dao, TT, Le, HT, Phi, LT et al.. ETV-2 activated proliferation of endothelial cells and attenuated acute hindlimb ischemia in mice. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim. 2017;53 (7):616-625. doi: 10.1007/s11626-017-0151-4. PubMed PMID:28424975 .
 10. Nguyen, PD, Tran, TD, Nguyen, HT, Vu, HT, Le, PT, Phan, NL et al.. Comparative Clinical Observation of Arthroscopic Microfracture in the Presence and Absence of a Stromal Vascular Fraction Injection for Osteoarthritis. Stem Cells Transl Med. 2017;6 (1):187-195. doi: 10.5966/sctm.2016-0023. PubMed PMID:28170179 PubMed Central PMC5442736.
 11. Van Pham, P, Vu, NB, Dao, TT, Le, HT, Phi, LT, Phan, NK et al.. Production of endothelial progenitor cells from skin fibroblasts by direct reprogramming for clinical usages. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim. 2017;53 (3):207-216. doi: 10.1007/s11626-016-0106-1. PubMed PMID:27778229 .
 12. Pham, PV, Le, HT, Vu, BT, Pham, VQ, Le, PM, Phan, NL et al.. Targeting breast cancer stem cells by dendritic cell vaccination in humanized mice with breast tumor: preliminary results. Onco Targets Ther. 2016;9 :4441-51. doi: 10.2147/OTT.S105239. PubMed PMID:27499638 PubMed Central PMC4959598.
 13. Van Pham, P, Vu, NB, Nguyen, HT, Huynh, OT, Truong, MT. Significant improvement of direct reprogramming efficacy of fibroblasts into progenitor endothelial cells by ETV2 and hypoxia. Stem Cell Res Ther. 2016;7 (1):104. doi: 10.1186/s13287-016-0368-2. PubMed PMID:27488544 PubMed Central PMC4973107.
 14. Nguyen, TT, Tran, DP, Pham Dinh Quoc Huy,, Hoang, Z, Carloni, P, Van Pham, P et al.. Ligand binding to anti-cancer target CD44 investigated by molecular simulations. J Mol Model. 2016;22 (7):165. doi: 10.1007/s00894-016-3029-6. PubMed PMID:27342250 .
 15. Van Pham, P. Clinical trials for stem cell transplantation: when are they needed?. Stem Cell Res Ther. 2016;7 (1):65. doi: 10.1186/s13287-016-0325-0. PubMed PMID:27121227 PubMed Central PMC4848855.
 16. Truong, NH, Nguyen, NH, Le, TV, Vu, NB, Huynh, N, Nguyen, TV et al.. Comparison of the Treatment Efficiency of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation via Tail and Portal Veins in CCl4-Induced Mouse Liver Fibrosis. Stem Cells Int. 2016;2016 :5720413. doi: 10.1155/2016/5720413. PubMed PMID:26839564 PubMed Central PMC4709782.
 17. Phan, NL, Trinh, NV, Pham, PV. Low concentrations of 5-aza-2'-deoxycytidine induce breast cancer stem cell differentiation by triggering tumor suppressor gene expression. Onco Targets Ther. 2016;9 :49-59. doi: 10.2147/OTT.S96291. PubMed PMID:26730203 PubMed Central PMC4694670.
 18. Van Pham, P, Truong, NC, Le, PT, Tran, TD, Vu, NB, Bui, KH et al.. Isolation and proliferation of umbilical cord tissue derived mesenchymal stem cells for clinical applications. Cell Tissue Bank. 2016;17 (2):289-302. doi: 10.1007/s10561-015-9541-6. PubMed PMID:26679929 .
 19. Van Pham, P, Tran, NY, Phan, NL, Vu, NB, Phan, NK. Vitamin C stimulates human gingival stem cell proliferation and expression of pluripotent markers. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim. 2016;52 (2):218-27. doi: 10.1007/s11626-015-9963-2. PubMed PMID:26487430 .
 20. Nhung, TH, Nam, NH, Nguyen, NT, Nghia, H, Van Thanh, N, Ngoc, PK et al.. A comparison of the chemical and liver extract-induced hepatic differentiation of adipose derived stem cells. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim. 2015;51 (10):1085-92. doi: 10.1007/s11626-015-9939-2. PubMed PMID:26275888 .
Search PubMed

CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ (FULL LIST)