Chủ đề nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu

TẾ BÀO GỐC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH

Tế bào gốc trong điều trị bệnh

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ứng dụng điều trị và hỗ trợ điều trị. Viện tập trung vào 02 nhóm:

– Liệu pháp tế bào gốc: các sản phẩm sử dụng tách chiết, làm giàu, nuôi cấy tế bào gốc

-Các sản phẩm off-the-shelf sử dụng trong điều trị bệnh

 

TẾ BÀO GỐC TRONG MĨ PHẨM, THẨM MĨ

Tế bào gốc trong mĩ phẩm, thẩm mĩ

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm làm đẹp, thẩm mĩ.

 

TẾ BÀO GỐC TRONG PHÁT TRIỂN THUỐC

Tế bào gốc trong phát triển thuốc

Nghiên cứu, sử dụng tế bào gốc, tế bào gốc ung thư làm đối tượng sàng lọc thuốc.

 

TẾ BÀO GỐC TRONG THỰC PHẨM

Tế bào gốc trong thực phẩm

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng từ tế bào gốc.

 

TẾ BÀO GỐC TRONG ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN VÀ BẢO TỒN

Tế bào gốc trong động vật chuyển gen và bảo tồn

Nghiên cứu phát triển các động vật biến đổi gen phục vụ nghiên cứu, chăn nuôi.